Kwaliteit en wetgeving

CLP

Wetgeving over veiligheidsaanbevelingen en waarschuwingen

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de EU verordening CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Wat is CLP?

CLP (Classification, Labelling and Packaging) is de Europese verordening (EG) 1272/2008 betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Het doel van CLP is om een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu te garanderen bij het gebruik van geclassificeerde producten met speciale veiligheidsaanbevelingen. Met deze verordening worden op de etiketten van bepaalde producten pictogrammen en/of veiligheidsaanbevelingen toegevoegd. CLP is gebaseerd op het internationaal geharmoniseerd systeem GHS (Globally Harmonised System) van de Verenigde Naties.

Voorbeeld: als een product is geclassificeerd als 'veroorzaakt ernstige oogirritatie', dan dienen de volgende elementen op het etiket aangebracht te worden: pictogram (1); signaalwoord (2); gevarenaanduiding (3) en veiligheidsaanbevelingen (4).

Heeft de CLP wetgeving betrekking op alle Zeelandia-producten?

Nee. De meeste producten die in de bakkerijsector worden gebruikt, zijn niet geclassificeerd.

Waarom is deze CLP wetgeving in het leven geroepen?

Het is belangrijk dat gebruikers weten hoe ze veilig met geclassificeerde producten moeten werken. CLP verplicht de producent / leverancier van geclassificeerd producten deze op passende wijze te etiketteren en te verpakken alvorens ze in de handel te brengen.

Vallen levensmiddelen in de scope van de CLP verordening?

De CLP verordening is niet van toepassing op levensmiddelen die voor de eindgebruiker bestemd zijn. De 'eindgebruiker' is 'de consument die iets koopt voor eigen gebruik’.

Dit betekent dat producten (halffabricaten) die bestemd zijn voor business-to-business in de scope vallen van de CLP wetgeving (Zeelandia producten). Levensmiddelenadditieven (bv. conserveermiddelen, citroenzuur) vallen in de scope van CLP verordening en dienen, indien geclassificeerd, op passende wijze van een pictogram voorzien te worden.

Hebben ambachtelijke en industriële bakkers verplichtingen op grond van CLP?

Ja, afhankelijk van samenstelling en classificatie van de producten. Voldoen aan de voorschriften van CLP is een individuele verantwoordelijkheid. Als werkgever ben je verplicht om jouw medewerkers te informeren en ervoor te zorgen dat zij over de juiste beschermingsmiddelen beschikken om veilig te kunnen werken.

Levensmiddelen zijn toch geen chemische stoffen?

In de bakkerijsector kunnen sommige producten (halffabricaten), zoals bakpoeders onder de CLP verordening vallen. Dit komt door de aanwezigheid van o.a. fosfaten, enzymen en aroma’s boven een bepaalde concentratielimiet.

Moet ik al mijn klanten informeren?

Nee, etikettering van eindproducten bestemd voor de consument is niet nodig. Deze zijn vrijgesteld van de CLP verordening.

Wat gebeurt er als ik deze verordening negeer?

Voldoen aan de voorschriften van CLP is een individuele verantwoordelijkheid. Als werkgever ben je verplicht om jouw medewerkers te informeren en ervoor te zorgen dat zij over de juiste beschermingsmiddelen beschikken om veilig te kunnen werken. Dit is ook vastgelegd in de Arbo wetgeving.

Is etikettering conform CLP een gevolg van een wijziging in de samenstelling van mijn product(en)?

Nee, de samenstelling van onze producten is niet gewijzigd. De wetgeving is veranderd. Op grond daarvan moeten bedrijven die geclassificeerde producten business-to-business leveren hun klanten, professionele gebruikers, informeren over de te nemen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van potentiële gevaren voor de gezondheid van medewerkers en het milieu.

Wat zit er in dit product waardoor er een nieuw pictogram op moet?

In de bakkerijsector kunnen sommige producten (halffabricaten), zoals bakpoeders onder de CLP verordening vallen. Dit komt door de aanwezigheid van o.a. fosfaten, enzymen en aroma’s boven een bepaalde concentratielimiet.

Er is een aanhoudende marktvraag naar geconcentreerde producten, wat zowel vanuit logistiek als milieuoogpunt voordelen biedt. Geconcentreerde producten kunnen leiden tot de concentratie van stoffen die volgens CLP geclassificeerd zijn en speciale veiligheidsmaatregelen vereisen.

Kan de productsamenstelling zodanig worden gewijzigd dat deze pictogrammen er niet op aangebracht hoeven te worden?

De producten van Zeelandia worden zorgvuldig samengesteld. We gebruiken uitsluitend ingrediënten die noodzakelijk zijn om een smakelijk en functioneel eindproduct te krijgen. Elke wijziging in de samenstelling zal gevolgen hebben voor de ingrediëntenlijst en mogelijk ook op de kwaliteit.

Op het etiket staan (nieuwe) veiligheidsaanbevelingen en/of pictogrammen. Hoe kan dat?

Zodra een product is geclassificeerd conform CLP verordening, moeten de speciale veiligheidsmaatregelen aan de professionele gebruiker worden gecommuniceerd. Producten met fosfaten, zoals bakpoeders, kunnen bijvoorbeeld oogletsel veroorzaken. Wellicht was je hier al van op de hoogte. Eigenlijk geldt hetzelfde voor producten die te koop zijn bij de supermarkt, zoals hete rode peper (veroorzaakt door capsaïcine), maar daarop is geen pictogram aangebracht omdat het voor de eindgebruiker (consument) bestemd is.

Hoe leg ik dit uit aan mijn medewerkers?

Naast het etiket ontvang je van Zeelandia een veiligheidsinformatieblad met daarin aanbevelingen voor het veilig gebruik van geclassificeerde producten. Zeelandia stelt de veiligheidsbladen beschikbaar middels een QR-code welke op het etiket staat afgebeeld.

Hoe scan ik een QR code

Er zijn veel apps waarmee je snel een QR-code kunt scannen, maar met een iPhone vanaf   iOS 11 heb je geen apps meer nodig. De standaard Camera is uitgerust met een functie om QR-codes te scannen. Dus open de camera, houd de lens voor de QR-code en je belandt op de website. Heb je geen iPhone, dan dien je een QR-code reader app te downloaden.

Waarom is er geen veiligheidsinformatieblad voor product [XYZ]?

Als het product niet is geclassificeerd conform CLP verordening, is er geen veiligheidsinformatieblad vereist en worden er geen wijzigingen aangebracht in de etikettering.

Wat is het doel van een veiligheidsinformatieblad?

Een veiligheidsinformatieblad is een document met aanbevelingen voor het veilig gebruik van geclassificeerde producten. Het bevat alle eigenschappen van het product, informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer.

Wat moet ik met al deze veiligheidsinformatiebladen doen?

Gebruik de veiligheidsinformatiebladen om duidelijke veiligheidsinstructiekaarten op te stellen voor jouw medewerkers. Informeer de medewerkers en zorg ervoor dat zij over de juiste beschermingsmiddelen beschikken om veilig te kunnen werken.

Ik zie geen etiketten met pictogrammen op producten van andere grondstoffenleveranciers. Hoe kan dat? 

De CLP verordening is niet vrijblijvend. CLP verordening is een bindende wetgeving die rechtstreeks van toepassing is in alle EU lidstaten. Zeelandia neemt de verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving door te voldoen aan de CLP verordening.

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met de afdeling Product information & Legislation via 0800 0367 of productinformatie@zeelandia.nl

  

CLP