Over Ons

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op Verkoop en Levering van producten door Zeelandia Nederland

1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en offertes van en op alle opdrachten aan Zeelandia Nederland (hierna: “Zeelandia”), tot verkoop en levering door Zeelandia van bakkerij-ingrediënten en alle aanverwante zaken, en op alle overeenkomsten met Zeelandia in dat verband, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: "Opdrachtgever") van Zeelandia wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever alleen een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Zeelandia schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Zeelandia.

2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Zeelandia zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Opdrachtgever, op welke wijze dan ook ontvangen, gelden als onherroepelijk.

2.3 Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 8 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn wordt vermeld.

2.4 Zeelandia heeft het recht een opdracht, waaronder begrepen een door een vertegenwoordiger van Zeelandia opgenomen bestelling, te weigeren.

2.5 Zeelandia is pas gebonden aan haar schriftelijke aanbiedingen, aan door de Opdrachtgever aan Zeelandia gegeven opdrachten, aan aanvullende afspraken, wijzigingen en of annuleringen wanneer de aanvaarding (daarvan) schriftelijk is bevestigd, dan wel met uitvoering van de opdracht is begonnen. Zeelandia is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, verbinden Zeelandia niet dan nadat en voor zover zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Prijzen
3.1 Door Zeelandia opgegeven of met Zeelandia overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Indien een (vaste) prijs is overeengekomen en de Opdrachtgever wijzigingen in en/of aanvulling op de opdracht wenst, heeft Zeelandia het recht de prijs aan te passen overeenkomstig de gevolgen van die wijzingen en aanvullingen voor de prijs.

3.3 Alle door Zeelandia in aanbiedingen, prijscouranten, brochures, catalogi, illustraties, tekeningen, etc. opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Eventuele kortingen die door Zeelandia worden gegeven, zijn slechts éénmalig geldig en binden Zeelandia niet bij een vervolgopdracht of latere overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.4 Door Zeelandia opgegeven of met Zeelandia overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op (kost)prijs bepalende factoren (zoals kosten van grondstoffen, materialen, vervoer en lonen) die gelden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Indien de kostprijs daarna verhoging ondergaat heeft Zeelandia het recht de prijs eveneens te verhogen en die prijsverhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Levertijd en levering
4.1 De met Zeelandia overeengekomen data waarop en/of termijnen waarbinnen de zaken worden geleverd, zijn geen fatale data. Zeelandia is om die reden pas in verzuim na ingebrekestelling door de Opdrachtgever. Overschrijding van levertijden geeft de Opdrachtgever geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of het recht om zijn eigen verplichtingen onder de overeenkomst niet na te komen.

4.2 De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Zeelandia beschikt over alle door de Opdrachtgever te verstrekken bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Zeelandia is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Zeelandia is gesteld. Indien ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst de Opdrachtgever aan Zeelandia enige betaling uit hoofde van enig andere overeenkomst opeisbaar verschuldigd is, gaat de termijn van levering pas in op de dag, waarop Zeelandia al hetgeen haar uit die andere overeenkomst verschuldigd is, heeft ontvangen.

4.3 Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door Zeelandia redelijkerwijze verwacht kan worden. Zeelandia behoudt het recht voor de levertijd te verlengen indien een uiterste datum is overeengekomen en de Opdrachtgever wijzigingen in en/of aanvullingen op de opdracht wenst.

4.4 Levering van de te leveren zaken geschiedt op het afleveradres van de Opdrachtgever (“franco huis”), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

4.5 Indien met Zeelandia een boete is overeengekomen te betalen bij overschrijding van de levertijd, is deze alleen verschuldigd indien de overschrijding aan nalatigheid van Zeelandia te wijten is en de Opdrachtgever aantoont als gevolg van van de overschrijding schade te hebben geleden. De verschuldigde boete is nooit hoger dan het bedrag van de werkelijk geleden schade.

4.6 Zeelandia heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

5. Risico en eigendomsovergang
5.1 Het risico voor de door Zeelandia te leveren zaken is voor de Opdrachtgever vanaf het moment dat die zaken door de Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen op het afleveradres als beschreven in artikel 4.4.

5.2 Alle door Zeelandia geleverde zaken blijven eigendom van Zeelandia tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Zeelandia in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Opdrachtgever te vorderen heeft, waaronder maar niet uitsluitend, betaling van de prijs voor de geleverde zaken, schade, kosten en rente. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de geleverde zaken te verpanden, te verwerken of door te verkopen totdat de volledige prijs voor de geleverde zaken aan Zeelandia is betaald.

5.3 Een retentierecht op die zaken komt de Opdrachtgever niet toe. De Opdrachtgever is gehouden aan Zeelandia in eigendom toebehorende zaken afdoende tegen normale bedrijfsrisico’s te verzekeren.

5.4 Zeelandia heeft het recht aan Opdrachtgever geleverde zaken die eigendom van Zeelandia zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet of Zeelandia aanleiding heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Opdrachtgever is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan de terugname verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Bij terugname wordt gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben, dit naar beoordeling van Zeelandia.

5.5 De industriële, intellectuele eigendomsrechten en merkrechten op of in verband met de geleverde zaken blijven bij Zeelandia of derden-rechthebbenden en gaan nimmer op de Opdrachtgever over. Van Zeelandia afkomstige bescheiden en gegevens (waaronder al dan niet gratis beschikbaar gesteld publiciteitsmateriaal) blijven eigendom van Zeelandia en mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Zeelandia, door de Opdrachtgever aan derden noch ter hand worden gesteld noch worden meegedeeld. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om de merknamen en logo’s van Zeelandia te gebruiken in de promotie van door Opdrachtgever voor verkoop aangeboden producten.

5.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de door Zeelandia geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, een andere verpakking te geven en/of vervolgens onder Zeelandia-naam ter verkoop aan te bieden.

6. Overmacht
6.1 Zeelandia is gerechtigd, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, molest, brand, waterschade, overstroming, vorst, excessief ziekteverzuim van personeel, bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, opslag- en transportstoringen, tekorten aan grondstoffen, energie of personeel, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, vertraagde verstrekking aan Zeelandia van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Zeelandia toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

6.2 In geval van overmacht aan de zijde van Zeelandia worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 90 kalenderdagen zijn zowel Zeelandia als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte, zonder aanspraak op schadevergoeding, door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

7. Afname en keuring
7.1 De Opdrachtgever is gehouden de zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen zodra en wanneer Zeelandia deze binnen het bekende tijdsvenster (openingsuren) van de Opdrachtgever voor ontvangst aanbiedt. Alle door Zeelandia gemaakte kosten verband houdend met het niet in ontvangst nemen van de zaken door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, daaronder begrepen kosten van opslag en vervoer.

7.2 De Opdrachtgever is gehouden de door Zeelandia geleverde zaken binnen 7 werkdagen na aflevering op kwaliteit te inspecteren. Voor gekoelde producten geldt een afwijkende inspectietermijn van 24 uur na ontvangst van de zaken. Indien de Opdrachtgever zulke inspectie nalaat, dan zullen de door Zeelandia geleverde zaken als goedgekeurd gelden.

8. Tekorten, garantie en klachten
8.1 Zeelandia staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken in die zin dat zij geschikt zijn voor normaal gebruik. In geval van tekortkomingen ten aanzien waarvan terecht en tijdig een klacht is ingediend, zal Zeelandia, onder retourzending van de geleverde zaken op haar verzoek, hetzij kosteloos herleveren, hetzij de gebreken herstellen, hetzij de Opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak zal crediteren, één en ander naar keuze van Zeelandia.

8.2 De Opdrachtgever dient klachten ten aanzien van uiterlijk waarneembare tekortkomingen (zowel met betrekking tot geleverde kwantiteit als met betrekking tot geleverde kwaliteit) uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak op Zeelandia vervalt. Klachten ten aanzien van overige tekortkomingen (zoals houdbaarheid en niet zichtbare gebreken) dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak op Zeelandia, schriftelijk te zijn gemeld binnen 2 werkdagen na het blijken daarvan. Onverminderd de voornoemde termijn van 2 werkdagen, geldt dat klachten binnen de op de verpakking vermelde houdbaarheidstermijn dienen plaats te vinden.

8.3 Geen recht op garantie bestaat:

  • a. indien de door Zeelandia gegeven of de op de verpakking of productinstructies vermelde aanwijzingen voor opslag en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd.
  • b. indien de geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming.
  • c. indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Zeelandia niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
  • d. met betrekking tot tekortkomingen die meer dan 2 maanden na de datum van levering ontdekt worden, waarbij geldt dat op klachten die binnen die twee 2 maanden gemeld worden maar waarvan de houdbaarheidsdatum reeds is verstreken ook geen garantie bestaat.
  • e. indien de geleverde zaken zijn beschadigd door van buitenaf komende oorzaken zoals (regen) water, verhitting, brand etc.
  • f. indien de zaken inmiddels verwerkt of bewerkt zijn.
    8.4 Voor zaken of onderdelen van zaken die Zeelandia van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Zeelandia jegens de Opdrachtgever in geen geval groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Zeelandia. Zeelandia zal aan die garantieverplichtingen hebben voldaan wanneer zij haar vordering op die derde aan de Opdrachtgever overdraagt.

8.5 Gebreken die aan een deel van de zaken zijn geconstateerd, geven geen recht op gehele afkeuring van de zaken.

8.6 Van zaken waarover een klacht is ingediend, dienen op verzoek van Zeelandia door de Opdrachtgever ten behoeve van inspectie aan Zeelandia monsters te worden verzonden. Deze monsters moeten op een door Zeelandia geaccepteerde wijze worden verpakt.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 De aansprakelijkheid van Zeelandia in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

9.2 Zeelandia is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, tenzij en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van Zeelandia of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Zeelandia zelf, is aansprakelijkheid van Zeelandia voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

9.3 De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Zeelandia meewerken aan een door Zeelandia geïnitieerde 'product recall' (uit het verkeer terughalen van gebrekkige producten), ook in het geval de Opdrachtgever de zaken inmiddels aan derden heeft (af)geleverd. Deze verplichting van de Opdrachtgever geldt ook ingeval het vermoeden of de vrees bestaat dat zich een gebrek voordoet c.q. zal voordoen.

9.4 In alle gevallen waarin Zeelandia gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering waaronder Zeelandia als verzekerde wordt aangemerkt, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

9.5 In alle gevallen waarin Zeelandia een boete is verschuldigd, is haar eventuele verplichting tot schadevergoeding beperkt tot betaling van het bedrag van de boete, onverminderd het in artikel 4.5 bepaalde.

9.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die in verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van Zeelandia aan Zeelandia kunnen worden tegengeworpen, zullen door Zeelandia ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

9.7 De werknemers van Zeelandia of door Zeelandia voor de uitvoering van de overeenkomst

ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

9.8 De Opdrachtgever zal Zeelandia, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Zeelandia van de overeenkomst, voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens Zeelandia.

10. Betaling en zekerheid
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Zeelandia heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

10.3 Zeelandia heeft het recht overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.

10.4 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Door het indienen van klachten worden de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet opgeschort.

10.5 Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Zeelandia op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

10.6 Bij betaling dient de Opdrachtgever altijd de door Zeelandia opgegeven factuurnummers als betalingskenmerk te vermelden. Betalingen door de Opdrachtgever, die niet (volledig) op deze wijze zijn gespecificeerd, strekken in de eerste plaats in mindering op de oudste eventueel nog openstaande facturen, evenals op de daarover verschuldigde rente.

10.7 Alle kosten (gerechtelijke en/of buitengerechtelijke) gemaakt door Zeelandia als gevolg van de inning van enige vordering op de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 10% van het te vorderen bedrag te bedragen.

11. Opschorting en ontbinding
11.1 Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie dan wel vervreemding van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Zeelandia het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Dit laatste naar keuze van Zeelandia en steeds met behoud van het recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Zeelandia ten laste van de Opdrachtgever direct opeisbaar.

11.2 De Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in het geval bedoeld in artikel 6.2 van deze voorwaarden onder voorwaarde van betaling aan Zeelandia van alle op dat ogenblik aan Zeelandia al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

11.3 Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 11.1 voordat de overeengekomen zaken zijn voltooid of geleverd, heeft Zeelandia recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

12. Geschillen, toepasselijk recht en incassokosten
12.1 Op alle betrekkingen tussen Zeelandia en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koop-verdrag (CISG) wordt hierdoor uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Gedeponeerd bij KvK onder nummer 22009211.